Adatkezelési tájékoztató

8.1 Adatszolgáltatás

A Szolgáltatóra vonatkozó olyan adatokat, amely a szolgáltatások igénybevételéhez, a hozzáférés megvalósításához, illetve a Hatóság feladatainak a végzéséhez szükségesek, a Szolgáltató köteles a Hatóság részére szolgáltatni, akkor is, ha azok üzleti titoknak minősülnek.

A Szolgáltató vállalja, hogy az ÁSZF-ben meghatározott adatokat nyilvánosan hozzáférhetővé teszi.

A fentiek szerinti adatszolgáltatás során az adatszolgáltató felelős az adat tartalmának időszerűségéért, hitelességéért, pontosságáért és ellenőrizhetőségéért.

A Szolgáltató fokozottan együttműködik a hatósági – és azon belül is kiemelten a büntető – eljárásokban az érintett hatóságokkal az adatszolgáltatás útján jogellenes magatartások felderítése és/vagy megelőzése végett.8.2 Személyes adatok védelmi, titokvédelmi kötelezettség

A Szolgáltató a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos, illetve a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságáról szóló törvényben foglaltak figyelembevételével kezelheti, dolgozhatja fel és továbbíthatja a Szolgáltató a jelen fejezet szerinti Adatvédelmi Szabályzatában foglaltak szerint.8.3. A munkavállaló, megbízott és közreműködő adat- és titokvédelmi felelőssége

Az adat- és titokvédelmi kötelezettség a Szolgáltató alkalmazottját, tagját, megbízottját és közreműködőjét – a munkaviszony, a tagsági viszony, a megbízási jogviszony, a közreműködői jogviszony megszűnése után is – a Szolgáltatóval azonos módon terheli, azok megszegéséért felelősséggel tartozik.8.4. Adatvédelmi Szabályzat

Az adatgyűjtés célja

A Szolgáltató honlapján rendelni/vásárolni szándékozó látogatók személyes adatainak begyűjtése a megrendelt/megvásárolt termék, illetve igénybe vett szolgáltatás teljesítéséhez szükséges. A honlapot működtető Szolgáltató a regisztrált látogatók személyes adatai nélkül nem tudja az általános szerződési feltételben vállaltaknak megfelelően teljesíteni kötelezettségeit (pl.: a megvásárolt terméket a megfelelő címre kiszállítani, szavatossági igényeket a vásárló beazonosítható rendelési adatok nélkül nem tud érvényesíteni, stb.). Az adatokat az ÁSZF-ben megjelölt honlapok működtetője, az az a Szolgáltató, mint adatkezelő több forrásból gyűjt be adatokat:

– Személyesen megadás: A honlapon nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez minden vásárlónak regisztrálnia kell magát az első vásárlást megelőzően, így a regisztráció során a látogató személyesen adja meg a kért személyes adatokat (pl.: név, lakcím, e-mail cím, stb).

– Egyéb megszerzett adatok: Azonosításra alkalmatlan módon a honlap megfelelő működtetésének fenntartása, valamint a szolgáltatás és a honlap folyamatos javítása érdekében az adatkezelő jogosult gyűjteni a honlap alkalmazásával kapcsolatos adatokat (pl.: keresési módszerek, adatok, honlap alrészeinek látogatottsága, funkciók használatának gyakorisága, IP cím, cookie-k, stb.).

Adatok felhasználása

A fenti összegyűjtött adatokat a Szolgáltató a szolgáltatásainak nyújtására, az annak hátteréül szolgáló honlap fenntartására, védelmére és továbbfejlesztésére, új szolgáltatások fejlesztésére használja fel.

A honlapon történő regisztráció során, illetve a későbbiekben adatmódosításkor adatának megadásával önként hozzájárulását adja a Megrendelő adatainak megőrzésére és kezelésére. Amennyiben a honlapon keresztül e-mailen veszi fel a kapcsolatot a honlapot működtető Szolgáltatóval, úgy a társaság jogosult a kommunikáció teljes terjedelmét megőrizni, melyet a honlapra beregisztrált látogató adatainak törlésére irányuló kérelmének eljuttatását követően is jogosult megőrizni többek között szavatossági és vitás kérdések, valamint panaszok utólagos rendezése érdekében.

Az adatoknak a jelen nyilatkozatban meghatározottaktól eltérő célokra – figyelemmel a mindenkor hatályos személyes adatok kezelésére irányadó jogszabály rendelkezéseire is – történő felhasználása előtt a személyes adat jogosultjának a hozzájárulását kérjük.

A Szolgáltató a megadott adatokat Magyarország területén dolgozza fel, illetve garantálja, hogy amennyiben a feldolgozás bármilyen okból a későbbiekben Magyarország határán kívül kerülne feldolgozásra, és kezelésre, úgy azt a Magyarországon mindenkor hatályos jogszabályi előírások maradéktalan betartásával teszi.

Az adatok kiadása az ügyfél által

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget arra vonatkozóan, amennyiben a személyes adatot megadó személy harmadik személy részére kiadja saját személyes adatait és ebből eredően a személyes adat jogosultját kér éri. Erre tekintettel felhívjuk a regisztráló látogatók figyelmét arra, hogy fokozott gondossággal járjanak el adataik, különösen a Szolgáltató honlapjain generált felhasználónév és jelszó adatainak kiadása tekintetében, mivel annak illetéktelen felhasználásáért a Szolgáltató semmilyen anyagi vagy jogi felelősséget nem vállal.

A személyes adataihoz való hozzáférés, a személyes adatai módosítása

A honlapra regisztráltak bármikor jogosultak ingyenesen a regisztrált fiókban megtekinteni, hogy korábban milyen személyes adatokat adott meg, azaz a Szolgáltató, mint adatkezelő és az esetleges adatfeldolgozók milyen adatokat tárolnak a regisztrált látogató vonatkozásában. Amennyiben az ilyen személyes adatai tévesen szerepelnek rendszerünkben, lehetőséget biztosítunk arra, hogy az adatokat a regisztrált látogató saját maga vonatkozásában kijavítsa vagy kijavíttassa. Ezen túlmenően bármely korábban regisztrált látogató bármikor jogosult adatai törlését kérni a honlap működtetőjétől, melyet a zsofi@zaszlo.hu email címen ingyen kérhet. Ezzel kapcsolatban a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a látogató adatainak törlésére irányuló kérelem esetén – az adatok inaktívvá tétele, azaz a honlap látogatói számára láthatatlanná tételét meghaladóan – is megőrizzen személyes adatokat korábbi szolgáltatások teljesítése alátámasztására, a szerződésszerű teljesítés igazolására, vagy szavatosság, panasz korábbi vagy jövőbeli kivizsgálása érdekében.

A Szolgáltató által megosztott adatok

A Szolgáltató más vállalattal, szervezettel vagy személlyel – így többek között alvállalkozókkal – kizárólag szolgáltatásai teljesítéséhez szükséges mértékben osztja meg a személyes adatokat. Ennek keretében jogosult kiadni a személyes adatokat

– a honlap működtetésével kapcsolatban a domain rendszergazdának,

– amennyiben a Szolgáltató más külső vállalkozást bíz meg a titoktartási és biztonsági intézkedések betartása végett az adatok feldolgozásával, úgy a mindenkori adatvédelmi jogszabályok figyelembe vételével kiadhatja szerződött partnerének, mint adatfeldolgozónak,

– hatóságnak, bíróságnak vagy más hatósági szervnek jogszabályi kötelezettség alapján,

– megoszthatjuk az összesített, személyazonosításra nem alkalmas adatokat a nyilvánossággal és partnereinkkel – például hirdetőkkel vagy a kapcsolódó weboldalakkal. Így például megoszthatjuk az adatokat a nyilvánossággal annak érdekében, hogy a szolgáltatásaink általános használatában jelentkező tendenciákat bemutathassuk.

Hatály

Jelen Adatvédelmi nyilatkozat hatálya kiterjed a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó honlapokon nyújtott minden szolgáltatásra azzal, hogy a Szolgáltató honlapjain és szolgáltatásainkat reklámozó egyéb társaságok honlapjainak megjelenítési formáiért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat hatálya nem terjed ki továbbá a Szolgáltató honlapjain megjelenített kapcsolódó hirdetésekre, valamint az ennek során alkalmazott cookie-kra, pixel-tagekre és más technológiai megoldásokra

Módosítások

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat módosítására a Szolgáltató időbeli korlát nélkül jogosult. Tájékoztatjuk a Tisztelt Látogatókat, hogy a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban biztosított jogokat a látogatók kifejezett hozzájárulása nélkül nem csökkentjük vagy korlátozzuk. Az Adatvédelmi Nyilatkozat esetleges jövőbeli módosításait közzétesszük ezen az oldalon, illetve amennyiben a változások jelentősek, akkor bővebb tájékoztatást is adunk többek között e-mailen keresztül történő értesítéssel.